FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ७९/८० PDF icon विनियोजन ऐन, २०८०
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
मंगला गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७९ ७८/७९ PDF icon मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७९
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९
मंगला गाउँपालिका सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७८ ७८/७९ PDF icon मंगला गाउँपालिका सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७८
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ PDF icon मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
मंगला गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ PDF icon मंगला गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ PDF icon मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७७

Pages