FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७५/७६ 06/27/2019 - 12:35 PDF icon मंगला गा पा ०७६-७७ विनियोजन ऐन, 2076.pdf
आधारभूत शिक्षा परिक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/26/2019 - 14:59 PDF icon आधारभूत शिक्षा परिक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 14:26 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 14:15 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 14:10 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 14:08 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धर्न ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 14:07 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्धर्न ऐन, २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/24/2018 - 14:05 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 14:58 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
शिक्षा क्षेत्र योजना २०७८-०८७ मस्यौदा ७७/७८ 07/06/2021 - 21:42 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको १० वर्षे योजना खाका (Draft).pdf
मंगला गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 12/17/2019 - 13:20 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/24/2019 - 16:02 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/07/2022 - 13:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/24/2018 - 13:21 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/24/2018 - 13:19 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf