FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Wednesday, January 4, 2023 - 12:42 PDF icon 2079-80 second trimester
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (छुट भएका) ७९/८० Wednesday, January 4, 2023 - 12:40 PDF icon 2078-79 first trimester chhut
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:40 PDF icon वडा नं ५ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:39 PDF icon वडा नं ४ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:38 PDF icon वडा नं ३ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:37 PDF icon वडा नं २ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:36 PDF icon वडा नं १ प्रथम त्रैमासिक
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धमा !!! ७८/७९ Monday, July 18, 2022 - 12:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नविकरण 2079-80
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:55 PDF icon वडा नं ५ चौथो त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा) ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:53 PDF icon वडा नं ४ चौथो त्रैमासिक

Pages