FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:40 PDF icon वडा नं ५ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:39 PDF icon वडा नं ४ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:38 PDF icon वडा नं ३ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:37 PDF icon वडा नं २ प्रथम त्रैमासिक
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७९/८० Tuesday, September 27, 2022 - 11:36 PDF icon वडा नं १ प्रथम त्रैमासिक
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धमा !!! ७८/७९ Monday, July 18, 2022 - 12:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नविकरण 2079-80
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:55 PDF icon वडा नं ५ चौथो त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा) ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:53 PDF icon वडा नं ४ चौथो त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा) ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:52 PDF icon वडा नं ३ चौथो त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा) ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:51 PDF icon वडा नं २ चौथो त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७८/७९ Wednesday, July 6, 2022 - 17:49 PDF icon वडा नं १ चौथो त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:51 PDF icon वडा नं ५ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:50 PDF icon वडा नं ४ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:49 PDF icon वडा नं ३ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:47 PDF icon वडा नं २ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:38 PDF icon वडा नं १ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:21 PDF icon वडा नं ५.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:20 PDF icon वडा न_ं ४.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:19 PDF icon वडा नं ३.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:18 PDF icon वडा नं २.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:13 PDF icon वडा नं १.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ Sunday, December 5, 2021 - 11:51 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (छुट भएका) ७८/७९ Thursday, December 2, 2021 - 12:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा वडा नं ३ छुट .pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा वडा नं ४ छुट .pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ( ५ नं वडा ) ७८/७९ Thursday, December 2, 2021 - 12:20 PDF icon भत्ता माग वडा नं ५ .pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ( ४ नं वडा ) ७८/७९ Thursday, December 2, 2021 - 12:15 PDF icon भत्ता माग वडा नं ४.pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७८/७९ Thursday, December 2, 2021 - 12:08 PDF icon भत्ता माग वडा नं ३ .pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा ) ७८/७९ Thursday, December 2, 2021 - 11:25 PDF icon भत्ता माग वडा नं 2.pdf
आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७८/७९ Thursday, December 2, 2021 - 11:22 PDF icon भत्ता माग वडा नं 1.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ Tuesday, September 18, 2018 - 11:08 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५